Loading...

Promi Keksbacken

Parkhotel Schönbrunn, am Di 02.12.2014

Im Parkhotel Schönbrunn backten Promis Kekse für den guten Zweck - u.a. Jazz Gitte, Peter Moizi, Gitti Kren, Christian Spatzek, Ricarda Reinisch, u.a.